دوشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۸۶

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران کد 1264 جهت 1387

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران

1

رياضي 1

اعداد مختلط ، حير خطي ،‌معادلات خط و صفحه در فضا

حد و پيوستگي ، مشتق و كاربردها

انتگرال گيري و كاربرد ها ، انتگرال هاي ناسره

دنباله و سري ها

2

رياضي 2

توابع دو متغيره (مسايل حد و مشتقات نسبي) ،‌مسائل اكسترمم توابع دو متغيره

بخشهاي اپراتورها ،‌انتگرال هاي دوگانه

بخشهاي اپراتورها ،‌انتگرال هاي دو گانه

انتگرال هاي سطح نوع اول و دوم ، قضيه ديوژرانس و استوكس ، ميدان هاي برداري (سرعت ، شتاب ،‌نحنا)

3

معادلات ديفرانسيل

بخشهاي اقداماتي ،‌معادلات ديفرانسيل مرتبه اول ،‌مسيرهاي قائم و پوش دسته منحني ها

بخشهاي اوليه معادلات مرتبه دو و جواب عمومي معادلات با ضرايب ثابت و كوشي اوليه روش هاي تغيير جواب خصوصي ،‌بخشهاي خاص در معادلات مرتبه دو (كاهش مرتبه ، تعيين پايه هاي جواب)

تبديل لاپلاس

روش سريها و دستگاه معادلات

4

مقاومت مصالح

- مباني ايستايي ، انواع تكيه گاهها ،‌درجه آزادي ، معيني و نا معيني ايستايي

- تنش ، كرنش شامل :

تعريف تنش و كرنش ، نمودار تنش و كرنش ،‌قانون هوك ،‌انرژي كرنشي الاستيك ،‌تنش برشي ،‌كرنش برشي ، تفاوت هاي تنش نرمال و تنش هاي برشي ، تبديلات كرنش ،‌دايره براي كرنش ،‌اثر پواسون ، قانون هوك براي تنش هاي چند مجوزه ، تنش هاي سر محوره ، تغيير حجم ، كرنش حجمي ، معيارهاي تسليم ،‌تنش در پوسته هاي جدا نازك تحت فشار

- نيروي محوري و تغيير شكل محوري - تحليل عليه هاي نا معين ، سيستم هاي دمادل فنر سري و فنر موازي

- تحليل تنش ميله هاي مركب ،‌اثر حرارت ، تغيير شكل ناشي از وزن ميله

- تحليل تيرهاي معين ، معادلات ديفرانسيلي تعادل تيرها ، رسم نمودارهاي انگر منشي و نيروي برشي

- ئئوري خمش ارتجاعي ،‌مقاومت خمشي تيرها اساس مقطع

- تيرهاي مركب (چند ماده اي) ، خمش توأم با نيروي محوري ، بار محوري خارج از مركز ،‌هستد قطع

- توزيع تنش برشي در مقاطع مسطتيل و I شكل و غيره ، تعيين جريان برشي در مقاطع جدا نازك ، اصل پيوستگي جريان برشي ،‌مركز پيچش

- خمش ناقد قارن (دو محوره) و ارتباط آن با Ixy

-تغيير شكل ناشي از خمش درگيرها

- پيچش شامل :

پيچش مقاطع دايره اي شكل ، پيچش مقاطع جدار نازك بسته ،‌پيچش مقطع مستطيل ، پيچش مقاطع جدار نازك باز

- كمانش ستون ها شامل :

رابطه اولي ،‌طول موثر ستون ها ، تنش بحراني ،‌بار بحراني ستون هاي صلب با فنر

5

تحليل سازه ها

مقدمه اصول ايستايي ، تركيب صلب ،‌روابط شرطي و نا معيني داخلي ،‌تشخيص سازه اي اسكلتي ، تشخيص خرپاها

تحليل خرپا ها و خط تأثير

تغيير شكل تيرها و روش هاي انرژي

تحليل سازه هاي نا معين :

1- روش نيرو

2- روش شيب افت

3- روش توزيع انگر

6

مكانيك خاك

طبيعت خاك ها و كاني هاي رسي ، حدود اتر برگ و دانه بندي ، طبقه بندي خاك ها

روابط وزني حجمي ، تراكم در خاك ، تنش در خاك

آب در خاك يك بعدي ، آب در خاك دو بعدي ، تحكيم

مقاومت برشي ،‌پايداري شيرواني ، رانش در خاك

7

مكانيك سيالات

تعاريف عمومي سيالات ، هيدرواستاتيك و فشار در سيالات ، سكون نسبي در سيالات

سينماتك و رابطه پيوستگي در سيالات ديناميك سيالات و رابطه برنولي و مومنتوم در سيالات

تحليل ابعادب و قوانين مدل سازي در سيالات ، جريان لايه اي و روابط آن بين صفحات موازي و در لوله هاي تحت فشار

جريان آشفته درلوله ها (تحت فشار) ، خط انرژي و كراديان هيدروليكي در سيستم هاي تحت فشار ،‌لوله هاي موازي و سري

6

زبان عمومي و تخصصي

گرامر

لغت، درك مطلب

زبان تخصصي

زبان تخصصي

نوشته شده توسط رامین مدیر سایت در 16:3 |  لینک ثابت   •